Bảo Trì và Hỗ Trợ

Bảo trì & Hỗ trợ

Trang web yêu cầu các nhà phát triển tận tâm và có kinh nghiệm, ngay cả sau khi dự án hoàn thành. Nhận thông tin cập nhật nhất quán và đáng tin cậy trên trang web của bạn từng bước theo tiến bộ. Nhóm phát triển của chúng tôi làm việc với bạn từ khi bắt đầu kết thúc dự án.

Mỗi dự án có một người quản lý dự án chuyên dụng giám sát các mốc, ngân sách và dòng thời gian. Chúng tôi thực hiện kiểm tra đảm bảo chất lượng và chấp nhận người dùng thông suốt để trang web chạy suôn sẻ. Và nhóm hỗ trợ phát triển của chúng tôi cung cấp hỗ trợ dài hạn cho trang web của bạn sau khi ra mắt.

  • Cập nhật & bảo trì
  • Đào tạo
  • Tài liệu kỹ thuật
  • Quản lý Hosting

Các nội dung liên quan