Công Cụ Kiểm Thử Trang Web

Công cụ kiểm thử trang web được sử dụng để kiểm tra và khắc phục sự cố nhằm cho phép các dự án web với các trang web hoạt động trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau mà người dùng đang sử dụng để duyệt web.

Chúng tôi áp dụng kiểm tra trình duyệt chéo cho các trang web của các dự án web bằng các công cụ kiểm tra tiêu chuẩn, tin cậy nhất thông qua tập trung vào kiểm tra, cách tiến hành kiểm tra để kiểm tra chất lượng an toàn cho các trang web trong quy trình QA và Kiểm tra trước khi đưa chúng đến với người sử dụng.

Dưới đây là trật tự các công cụ được chúng tôi sử dụng:
 1. Validator để kiểm tra tài liệu HTML
 2. CSS Validator để kiểm tra CSS
 3. Link Checker để kiểm tra trang cho các liên kết bị hỏng
 4. Mobile – friendly để kiểm tra thân thiện di động
 5. JSHint để kiểm tra JavaScript
 6. Tenon để kiểm tra các vấn đề chung
 7. Modernizr để thực hiện phát hiện tính năng
 8. Unicorn để xác nhận thống nhất HTML, CSS, Liên kết & Di động
 9. Internationalization để kiểm tra mức độ quốc tế hóa - thân thiện
 10. RDF Validator để kiểm tra và trực quan hóa các tài liệu RDF
 11. RSS Feed Validator để xác nhận cho các nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom