Công Cụ Kiểm Thử Trang Web

Công cụ kiểm thử trang web được sử dụng để kiểm tra và khắc phục sự cố nhằm cho phép các dự án web với các trang web hoạt động trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau mà người dùng đang sử dụng để duyệt web.

Chúng tôi áp dụng kiểm tra trình duyệt chéo cho các trang web của các dự án web bằng các công cụ kiểm tra tiêu chuẩn, tin cậy nhất thông qua tập trung vào kiểm tra, cách tiến hành kiểm tra để kiểm tra chất lượng an toàn cho các trang web trong quy trình QA và Kiểm tra trước khi đưa chúng đến với người sử dụng.

Dưới đây là trật tự các công cụ được chúng tôi sử dụng:
  1. Validator để kiểm tra HTML
  2. CSS Validator để kiểm tra CSS
  3. Link Checker để kiểm tra liên kết
  4. Mobile – friendly để kiểm tra thân thiện di động
  5. JSHint để kiểm tra JavaScript
  6. Tenon để kiểm tra các vấn đề chung
  7. Modernizr để thực hiện phát hiện tính năng