Internet Vạn Vật

Công ty phát triển IoT để thiết kế trang web có thể truy cập và hiển thị phù hợp trên tất cả các thiết bị kết nối internet và hỗ trợ truy cập web, đồng thời IoT còn là cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0.

Ứng dụng IoT, chúng tôi cung cấp các giá trị cho cuộc sống doanh nghiệp:
  • Di động và Web API: Kèm với UX/UI được thiết kế cho tất cả các màn hình thiết bị. Nếu bạn muốn tích hợp API của bên thứ ba, chỉ cần chọn một API và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nó ở đây.
  • Trí thông minh nhân tạo (AI): Thuật ngữ AI mô tả nỗ lực mô phỏng trí thông minh của con người, điều này để xây dựng và lập trình máy tính theo cách nó có thể tự xử lý các vấn đề.
  • IIoT: IIoT là viết tắt của “Industrial Internet of Things”, nó là phiên bản IoT được áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp đề cập đến kết nối giữa con người, dữ liệu, máy móc khi chúng liên quan đến sản xuất.
  • Điện toán đám mây: Đám mây là nơi dành cho lưu trữ và xử lý dữ liệu IoT, thiết lập các kiến trúc dựa trên đám mây để mang lại khả năng mở rộng, bảo mật và truy cập nâng cao.
  • Phân tích dữ liệu: IoT là nơi dữ liệu thực sự lớn. Đó là lý do tại sao để xây dựng các công cụ phân tích tùy chỉnh hoặc bên thứ ba để không một chút dữ liệu có giá trị nào không được sử dụng.