Nhà Phát Triển Web

Nhà phát triển web đòi hỏi phải có hiểu biết cơ bản về HTML, CSS và JavaScript. Khi đã cảm thấy thoải mái với HTML và CSS, nhà phát triển web cần đào sâu hơn, hiểu cách sử dụng màu sắc, phông chữ và biểu tượng trong HTML. Về phía JavaScript, nhà phát triển web hiểu cách truy cập HTML DOM, cách sử dụng AJAX và JSON để thực hiện các yêu cầu máy chủ.

Ngoài việc thành thạo HTML và CSS để thiết kế web đáp ứng, một loại được dùng trong tất cả các loại hình phát triển web hiện đại, nhà phát triển web cũng biết cách:

 • Lập trình trình duyệt (như sử dụng JavaScript, JSX hoặc Angular)
 • Lập trình một máy chủ (như sử dụng ASP.NET, Python hoặc Node)
 • Lập trình cơ sở dữ liệu (như sử dụng SQL Server, SQLite hoặc MongoDB)

Tựu chung lại, một nhà phát triển web tốt nhất của công ty là một người có thể phát triển web trên đồng thời cả phần mềm máy khách và máy chủ:

Phần mềm máy khách (front-end) Phần mềm máy chủ (back-end)

Các khả năng của một nhà phát triển web toàn diện là bắt buộc để thực hiện dự án phát triển, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thành thạo tất cả các kỹ thuật liên quan đến một dự án phát triển
 • Có thể tạo ra một nguyên mẫu rất nhanh
 • Có thể cung cấp trợ giúp cho tất cả các thành viên trong nhóm
 • Có thể giảm chi phí của dự án
 • Có thể giảm thời gian sử dụng cho giao tiếp nhóm
 • Có thể chuyển đổi giữa phát triển front-end và back-end dựa trên yêu cầu
 • Viết và duy trì các ứng dụng web
 • Có thể hiểu rõ hơn tất cả các khía cạnh của công nghệ mới (sắp tới)