Thiết Kế Web Đáp Ứng

Thiết kế web đáp ứng

Thiết kế web đáp ứng tạo ra website hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị (máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại), thông qua sử dụng CSS để tự động điều chỉnh kích thước hiển thị của website.

Thiết kế các trang web đáp ứng sẽ sử dụng % và em để thiết kế, có chèn thẻ <meta> bên dưới vào tất cả các trang web:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Media Queries đóng một vai trò quan trọng trong thiết kế web đáp ứng, các truy vấn cho phép xác định các kiểu khác nhau cho các kích thước trình duyệt khác nhau.

Có các khung làm việc sẵn có tốt nhất cho nhà phát triển web để thiết kế đáp ứng như:
  • W3.CSS
  • Bootstrap
  • Foundation
  • Material UI
  • Pure.CSS