CÁC VẤN ĐỀ


Đồ Họa

Adobe Photoshop
Phiên bản

Lập Trình

Visual Studio
Phiên bản

Nội Dung

CMS
Drupal
Joomla
Wordpress

Xu Hướng


Tiêu Chuẩn

Áp dụng
Visual Studio Versions

Visual Studion

Below is the detailed list over time:

Product name

Codename

Version number

Supported .NET Framework versions

Supported .NET Core versions

Release date

Visual Studio 2017 Dev15 15.0 3.5 – 4.7 1.0-1.1, 2.0 March 7, 2017
Visual Studio 2015 Dev14 14.0 2.0 – 4.6 1.0 July 20, 2015
Visual Studio 2013 Dev12 12.0 2.0 – 4.5.2 N/A October 17, 2013
Visual Studio 2012 Dev11 11.0 2.0 – 4.5.2 N/A September 12, 2012
Visual Studio 2010 Dev10 10.0 2.0 – 4.0 N/A April 12, 2010
Visual Studio 2008 Orcas 9.0 2.0, 3.0, 3.5 N/A November 19, 2007
Visual Studio 2005 Whidbey 8.0 2.0, 3.0 N/A November 7, 2005