Visual Studio


Visual Studion

Công cụ phát triển Visual Studio cho phép phát triển ứng dụng dễ dàng từ bất kỳ nền tảng và ngôn ngữ. Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho Android, iOS, Windows Phone, Web & đám mây; Trình chỉnh sửa mã Windows và Mac; VSTS (Azure DevOps).

Dưới đây là danh sách chi tiết các phiên bản theo thời gian:

Product name Codename Version number Supported .NET Framework versions Supported .NET Core versions Release date
Visual Studio 2019 Dev16 16.0 3.5 - 4.8 3.0 April 2, 2019
Visual Studio 2017 Dev15 15.0 3.5 – 4.7 1.0-1.1, 2.0 March 7, 2017
Visual Studio 2015 Dev14 14.0 2.0 – 4.6 1.0 July 20, 2015
Visual Studio 2013 Dev12 12.0 2.0 – 4.5.2 N/A October 17, 2013
Visual Studio 2012 Dev11 11.0 2.0 – 4.5.2 N/A September 12, 2012
Visual Studio 2010 Dev10 10.0 2.0 – 4.0 N/A April 12, 2010
Visual Studio 2008 Orcas 9.0 2.0, 3.0, 3.5 N/A November 19, 2007
Visual Studio 2005 Whidbey 8.0 2.0, 3.0 N/A November 7, 2005